วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556

ค่ายจิตรเมืองนนท์

ถนนนักสู!ม่มีวันส์นสุดตราบใดทึ่ย้งมืลมหายใจและพรอมทึ่จะเผชิญหน้ากับปีญหาต่างๆ เช่นเดยวกับเลนทางรวดของจิดร เมองนนท์ หรอ สมจิดร นว,นนก้ว คนดังเมืองทุเรึยน กว่า
จะกัาวชื้นมาเป็นคนดังวงการมวยและมืค่ายมวยมาดรฐานเป็นทึ่ยอมรับของแฟนมวยไม่ใช่เรึ่องง่าย ตองทุ่มเทใช้เวลากว่า 10 ปีจงจะประสบความสำเร็จจิตร เมองนนท์ มืมวยอยู่ในสายเลอดตั้งแต่หัวเท่ากำปีน เคยผ่านการชกมวยหลายสิบครั้ง มกระดูกมวยพอตัว เมี่อเตบโตเป็นหบุ่ม จึงเลิกชกมวย หันมาเอาสิในการประกอบธุรกจส่วนตัว แต่เรื่องมวยก็ไม่เคยทิ้ง ว่างเมึ่อไรต้องปลกตัวเดนสายดูมวยนละเขาเวทีมาเล่นมวย, ดูมวยเป็นประจ0า กระทั่งได้}จัก ปราบธรณเมืองสุรนทร์ อดตนักมวยตัง จึงแนะนำใหัตั้งค่ายมวย เพราะมีทุนรอนเยอะ จ 2543 จิตร เมองนนท์ จึงตัดสินใจทำค่ายมวยจิตรเมืองนนท์ ขื้นโดยใช้ที่สินส่วนตัวที่ว้ดลาดปลาดูก อ.เมอง

จ.นนทบุร ทำค่ายมวยขึ้นการเดินบนถนนคนสู้คน เดินคนเดยวไม่สนุก อาจสะดุดได้ จิตร

เมืองนนท์ จึงชกชวน สุรเนตร ด่านประภา หรืออ้วน เมองนนท์เข้ามาเป็นผู้จัดการค่าย ม เจเอ้ (สุนทร ด่านประภา) ศรีภรรยาของอ้วน เข้ามาช่วยดูแลอีกแรง ค่ายมวยจึตรเมองนนท์ จึงเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเรื่อยๆ โดยดรีมท์มจึตรเมืองนนท์ ใช้ยุทธการป่าลอมเมืองจัดมวยในสังกัดขึ้นชกต่อเนึ่องเพื่อให้ชี่อและบารมืแก่กล้าทีละน้อยๆและเมี่อเห็นวำน้กมวยในสังกัดแกร่งพอตวจึงเสนอชกในเมืองก}งระยะเวลา 10 ปี จิดร เมืองนนท์ และทีมงาน แจ้งเกดในวงการมวยเต็มตว มวยในค่ายทยอยกันสร้างชื่อ บวกกับแรงเชียร,ป้าเลี้ยงและหน้าเส์อที่ใม่เป็นรองค่ายอี่นๆ ทำให้เชยนมวยเชื่อถอมวยค่ายจิตรเมืองนนท์ จึงเป็นค่ายที่ราคาแขีง แพ้กึแพ้ยาก แต่ถา

ชนะรบรองราคาไหลเพราะหัวหนาคณะ, ผู้จัดการค่ายมีตั่วมาสู้ทุกน้ด ขณะที่น้กมวยที่ชกในเมืองก}งนละออกต กีสู้ยิบตา สองนรงบวกทำให้ค่ายจิตรเมืองนนท์ ทะยานเป็นค่ายมวยเบอรตนๆของวงการมวยโดยป้จชุบนมีนกมวยดังเพียบ ประกอบไปด้วย/ พ'นธพขัคฆ จิตรเมีองนนท์ ดกรนชมใ]วกนอร, เพชรกะรัต จิตรเมืองนนท์ นชมปึช่อง 7 สี. ปีใหม่ จิตรเมืองนนท์ นชมป็สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก, นอกจากนึ้ยงมีจอมเก้าอย่าง เพชรสยาม จิตรเมืองนนท์. เพชรเชียงยน จิตรเมืองนนท์ รวมทั้งด"ทชุ่งอย่าง เก่งจิตรเมืองนนท์, ฤทร จิตรเมืองนนท์. กุมารทอง จิตรเมืองนนท์.รถถัง (เกยรตชโฉม) จิตรเมืองนนท์. ทุกคนข้อมนละกินนอนที่ค่ายรายจ่ายต่อเดอนจึงไม่น้อย แต่ด้วยใจรกมวย จิตร เมืองนนท์ ยนดควักทุนสน้บสบุนเต็มที่ ชกดมีทีปให้อกต่างหากนอกจากนึ้ จิตร เมีองนนท์ ยงตดโผที่จะไดรับการพิจารณาเป็นโปรโมเตอร์เวทีมวยราชดำเนน แต่เจาตัวได้ปฏิเสธเพราะยงไม่พรอม อยากจะอยู่ตรงชุดนี้าปเรื่อยๆ ก่อน โดยได้ทำเวทีมวยจิตรเมีองนนท์ จัดการนข่งข้นทุกวันอาทีตย์เพี่อสร้างมวยนละเปิดโอmสให้น้กมวยจากเมืองก}งและชานเมืองโด้มีเวทีชกเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นเวทีภูธรที่มีนฟนประจิามากที่สุดอกเวทีหนงสำหรับค่ายจิดรเมืองนนท์ ปีจชุบันย้ายจากวัดลาดปลาอุก หลงจากโดนนํ้าท่วมพงขับเมึ่อปี 2554 มาอขทชอขวัดกำแพงอ.เมือง จ.นนทบุร จิดร เมืองนนท์ เป็นหัวหน้าคณะ, อวน เมืองนนท์ เป็นผู้จัดการ ก้องสบุทร ส.ธนกุล, รุ่งฟ้า ส.เพลนจิด และบณท์ จิตรเมืองนนท์ เป็นสตาฟฟ้เทรนเนอร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น